คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช