นายธนบดี ศรีศักดิ์
นายธนบดี ศรีศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
91   คน
สถิติทั้งหมด
100005   คน
เริ่มนับวันที่ 22 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.ท่าศาลา
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประ...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประ...
 • การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน...
  การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน...
 • กีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567
  กีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567
 • กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษ...
  กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษ...
 • เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
  เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 • งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว...
  งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว...
 • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2566
  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2566
 • พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง...
  พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง...
 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
  ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
 • โครงการพลังบวรต่อบุญ เกื้อหนุนคนมัญจา...
  โครงการพลังบวรต่อบุญ เกื้อหนุนคนมัญจา...
 • โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
 • โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบ...
  โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบ...
 • เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
  เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจ...
 • ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ...
  ภาพกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ...
 • ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่ง...
 • กิจกรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผ...
  กิจกรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผ...
นายอำนาจ ทวีชีพ
นายอำนาจ ทวีชีพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
นายสังคม บำรุงเชื้อ
นายสังคม บำรุงเชื้อ
ประธานสภา
011-3 คู่มือสำหรับประชาชน การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
011-1 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญำตก่อสร้ำง , ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
011-2 คู่มือสำหรับหรับประชำชน กำรรับชำระภาษีป้ำย
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน
เอกสาร/แผ่นพับ ภาษีป้าย
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปรับปรุงร่างประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทกเตอร์
ลงข่าว : 17/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 12
รายงานความเห็นการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ (รถฟาร์มแทรกเตอร์)
ลงข่าว : 02/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 21
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 25/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 35
ร่างประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 32
015-2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ลงข่าว : 09/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) (11/06/2567 ) 166
ปรับปรุงร่างประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทกเตอร์
ลงข่าว : 17/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 12
รายงานความเห็นการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ (รถฟาร์มแทรกเตอร์)
ลงข่าว : 02/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 21
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 25/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 35
ร่างประกาศจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 32
015-2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ลงข่าว : 09/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา 101
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ( 20 พ.ค. 67 ) ขก 0023.6/ว13583
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
13/05/2024 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านไส้ไก่ เส้นทางจากบ้านนายสามารถถึงบ้านนายสัมฤทธิ์ ลาปราบ (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านไส้ไก่ เส้นทางจากบ้านนางคำปาวถึงบ้านนางทองม้วน เบ้าคำ (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหัวนากลาง เส้นทางจากสามแยกนานางสายทองถึงสวนป่า (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านหัวนาเหนือ เส้นทางจากบ้านนางวราพรถึงบ้านนางวัน (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านท่าศาลา เส้นทางจากบ้านนางดำ อินทร์คำ ถึงบ้านนางแต๋ว เพียรวิชัย (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านท่าศาลา เส้นทางจากบ้านนางสาวนารี แสนตระกูล ถึง บ้านนายหนูแบน นามเกตุ (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ บ้านหัวนากลาง เส้นทางจากบ้านนายสมควรถึงดอนตาป่าลำห้วยพะเนาว์ (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๔ บ้านโนนคูณ เส้นทางจากฟาร์มไก่นายวิรัชถึงนานายเสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านท่าศาลา เส้นทางจากบ้านนางสาวนารี แสนตระกูล ถึง บ้านนายหนูแบน นามเกตุ (ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
เต้ยอย่างเดียว01 ระเบียบวาทะศิลป์ แล้วคุณจะหลงรักหมอลำ
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมทางหลวง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)